สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2557
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2556
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2555
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2555
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2554
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2553
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2555
ผลดำเนินการ พ.ศ.2554
ผลดำเนินการ พ.ศ.2553
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
เข้าชม : 1710
  การจักการปัญหาขยะในชุมชน

การจักการปัญหาขยะในชุมชน

ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการจัดการขยะในชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ต.ยางฮอม        อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2554

ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม

  

 

 

ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 โดย เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service