สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2557
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2556
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2555
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2555
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2554
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2553
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2555
ผลดำเนินการ พ.ศ.2554
ผลดำเนินการ พ.ศ.2553
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 รางวัลความภูิมิืใจ
เข้าชม : 510   

รางวัลความภูมิใจ

 

CTOP AWARD รางวัลจากความร่วมมือกับองค์กรไจก้า รัฐบาลญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเทศบาลตำบลยางฮอม

เพื่อเป็นการแสดงว่ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลยางฮอมมีความ
เข็มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โล้เชิดชูเกียรติ จาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF)

เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลยางฮอม ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น อันดับที่ 3 จังหวัดเชียงราย ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักสากล เรื่องสิทธิเด็ก ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF)


ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service