สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2557
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2556
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2555
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2555
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2554
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2553
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2555
ผลดำเนินการ พ.ศ.2554
ผลดำเนินการ พ.ศ.2553
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 กองการศึกษา
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
นางสาวรวมพร ลือชัย
นางสาวรวมพร ลือชัย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
นักวิชาการศึกษา
ส.อ.ดนัย คำใส
ส.อ.ดนัย คำใส
จพง.พัสดุ
นางพิไลวรรณ์ อินทรีย์
นางพิไลวรรณ์ อินทรีย์
ครู
นายพิพัฒน์พล แก้วมาลา
นายพิพัฒน์พล แก้วมาลา
ครู
นางกรรณิการ์ ปันนิตมัย
นางกรรณิการ์ ปันนิตมัย
ครู
นางดรุณี คลาปูน
นางดรุณี คลาปูน
ครู
นางสาวพัณณิตา เสนสุวรรณ์
นางสาวพัณณิตา เสนสุวรรณ์
ครู
นางสุที แก้วมาลา
นางสุที แก้วมาลา
ครู
นางยอดหล้า ช่างเก็บ
นางยอดหล้า ช่างเก็บ
ครู
นางสาวจิราภา อินต๊ะยศ
นางสาวจิราภา อินต๊ะยศ
ครู
นางอุราพร หลวงจินา
นางอุราพร หลวงจินา
ผดด.
นางเกี๋ยงคำ อูปคำ
นางเกี๋ยงคำ อูปคำ
ผดด.
นางแสงจันทร์ สอนแก้ว
นางแสงจันทร์ สอนแก้ว
ผดด.
นางสงกรานต์ อุตเคียน
นางสงกรานต์ อุตเคียน
ผดด.
นายชัยวัฒน์ แซ่ฟ้า
นายชัยวัฒน์ แซ่ฟ้า
ผดด.
นางประนอม ไชยมงคล
นางประนอม ไชยมงคล
ผดด.
นายญาณภัทร ปานต๊ะรังสี
นายญาณภัทร ปานต๊ะรังสี
ผดด.
นางจันทร์ดี คำภิโล
นางจันทร์ดี คำภิโล
ผดด.
นางศรีทอง ใจแปง
นางศรีทอง ใจแปง
ผดด.
นางจุฬากุล วัดรอบ
นางจุฬากุล วัดรอบ
คนงานทั่วไป
 

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service